home

In principe behandelt GZ alle geschillen tussen huurders en verhuurders van woonruimte (ook bij zgn. ‘geliberaliseerde’ overeenkomsten). GZ treedt uitsluitend op ten behoeve van huurders. Hieronder volgt een overzicht van zaken waarin huurders een beroep op GZ kan doen. Staat uw specifieke probleem niet vermeld, neem dan altijd even contact op om te bezien wat de mogelijkheden zijn!

Bodemprocedures bij de huurcommissie of kantonrechter over de huurprijs / onderhoud
Bijvoorbeeld:
Woningwaardering, huurverhoging, huurverlaging, all-in huur;
Geschillen over de servicekosten;
Geschillen over de onderhoudstoestand in relatie tot de huurprijs;
Nietig verklaren onredelijk bedingen;
Verklaringen voor recht m.b.t. de betalingsverplichting;
Afdwingen (niet spoedeisend) onderhoud;
Etc.

Bodemprocedures bij de kantonrechter in incassozaken
Bijvoorbeeld:
Terugvorderen waarborgsom;
Terugvorderen sleutelgeld / onredelijke bedingen;
Terugvorderen servicekosten;
Terugvorderen onverschuldigde betaling na uitspraak huurcommissie.
Etc.

Bodemprocedures bij de kantonrechter over de rechtspositie van de huurder
Bijvoorbeeld:
Ontruimingszaken, vanwege wanprestatie, dringend eigen gebruik, etc.
Medewerking aan renovatie;
Aanvragen medehuurderschap;
Aanvragen machtiging zelf aan te brengen voorzieningen;
Onderhuursituaties;
Etc.

Kort Geding procedures bij de kantonrechter
Bijvoorbeeld:
Afdwingen spoedeisend onderhoud op straffe van een dwangsom
Incasseren van eenvoudige, niet te betwisten vorderingen;
Verweer voeren in ontruimingsprocedures;

Discussies met de verhuurder
Bijvoorbeeld over:
Rechtspositie (medehuur, onderhuur, huuropzeggingen);
Renovatie- en onderhoudsgeschillen, uitplaatsingen, etc.;
Afhouden van de verhuurder bij ongewenst verhuurgedrag;
Etc.

Discussie met de overheid
Bijvoorbeeld:
Bezwaarprocedures beslissingen gemeente (bijv. splitsings-, bouw-, sloop, samenvoegvergunningen, etc., maar ook het niet verlenen van huisvestingsvergunningen, oepassen bestuursdwang, niet verlenen van voorrangsverklaringen, etc.);
Klachtprocedures NVM, Ombudsman, woningcorporaties, etc

Daarnaast is GZ op projectbasis in te huren voor korte of langer lopende klussen. Denk hierbij aan:
Begeleiden bewonerscommissies / -verenigingen;
Opzetten/begeleiden huur- en woonspreekuren;
Onderzoeksprojecten op het gebied van ongewenst verhuurgedrag, stadsdeel- of gemeentelijkVH-beleid, etc.;
Organiseren van thema-bijeenkomsten;
Schrijven van folders, brochures of verslagen;
Geven van trainingen praktisch huurrecht aan professionals of bewonersgroepen;
Interim-management;
Publiekscampagnes;
Etc.

Welke zaken neemt GZ in principe niet in?
Hoger beroep na vonnis kantonrechter;
Hiervoor is altijd bijstand van een advocaat noodzakelijk, omdat deze procedure niet kan worden gevoerd bij de kantonrechter;

Huurrecht bedrijfsruimte;
De kennis en ervaring van GZ op dit terrein is beperkt, vandaar dat GZ zich beperkt tot het woonruimte huurrecht. De huurder van bedrijfsruimte kan bijvoorbeeld naar het advocatenspreekuur van de Kamer van Koophandel.

Bezwaar- en beroepsprocedures bij de bestuursrechter;
Na de bezwaarprocedure bij de gemeentelijke overheid is een beroepsprocedure bij de bestuursrechter mogelijk. Dit is een aparte tak van sport, waar GZ onvoldoende mee te maken heeft gehad: de huurder is beter af bij een advocaat, gespecialiseerd in bestuursrecht;

Huurschuldproblematiek, indien de vordering niet betwistbaar is;
In deze gevallen valt er juridisch weinig aan de zaak te winnen. De huurder heeft in zo’n geval behoefte aan een schuldhulpverlener, voor het maken van afspraken met de verhuurder en de deurwaarder. Instellingen voor Maatschappelijk Werk houden zich doorgaans met deze problematiek bezig;

Overlastproblematiek
Dit zijn taaie problemen die vaak een sterke sociale component hebben. Het probleem kan dan niet door GZ worden opgelost. In veel gemeenten zijn Meldpunten Zorg en Overlast die deze problematiek kunnen aanpakken.

 


KWALITEIT
VOOR WIE?
TARIEVEN
CONTACT
ALG. VOORWAARDEN